Consultancy  voor  Bedrijf  en  Financiën
©: cbf

cbfincasso
Kolk 2
Postbus 162
1860 AD Bergen NH
Tel.  072-5814105
Fax: 072-5814113
CBF
E-mail:
Info@cbfincasso.nl

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR AANVAARDING EN UITVOERING VAN OPDRACHTEN AAN St. CBF (Consultancy voor

Bedrijf en Financiën).   Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer D 2188

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtgever aan stichting Consultancy voor Bedrijf en Financiën,  hierna

genoemd als CBF of cbf, verstrekte opdrach­ten tot uitvoering van werk of van koop en/of ver­koop alsmede voor diensten en/of bemiddeling en zijn tevens van toepassing op alle nadien tussen partijen voortvloeiende verbintenissen waarbij alsdan wordt geacht dat opdrachtgever

stilzwijgend is akkoord gegaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij die voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door CBF zijn aanvaard.
Artikel 2: Opdracht

2.1.  Aanvaarding van een opdracht wordt geacht te zijn zodra deze in welke vorm dan ook door een opdrachtgever aan CBF is verstrekt in

uitvoe­ring is genomen, danwel door schriftelijke bevestiging.

2.2. Na aanvaarding van een opdracht zal CBF naar beste vermogen datgene betrachten voor uitvoering daarvan.

Artikel 3: Uitvoering

3.1. Voor uitvoering van de aan CBF verstrekte op­dracht (en) is door opdrachtgever aan CBF een vergoe­ding verschuldigd in

overeenstemming met de aard der behandeling, of zoals blijkt uit de schriftelijke bevestiging van CBF.

3.2. Voor incasso opdrachten is aan CBF een vergoeding verschuldigd overeenkomstig het tarief van de kantonrechters formule met in

achtneming van het onder art. 3.4 gestelde.

3.3. Voor opdrachten tot incas­so/invordering, door niet (tijdige) betaling, zal CBF (als derde) de vergoeding art. 3.1. en 3.2.  

als buitengerechtelijke kosten bij de invordering op schulde­naar verhalen waarbij CBF gerechtigd is deze vergoeding te verrekenen op door

CBF ontvangen gelden.

3.4. De onder 3.3. genoemde buitengerechtelijke kosten worden op een minimum van vijfenveertig euro gesteld en verder zoals onder art. 3.2

Artikel 4: BTW

Alle vergoedingen/declaratie(s) worden, indien van toepassing, met de wettelijk verschuldigde BTW ver­hoogd.

Artikel 5: Inning van vordering

5.1. Ongeacht of betaling van een vordering na opdrachtdatum aan CBF of aan op­drachtgever zal zijn gedaan, is de vergoe­ding aan CBF

verschul­digd.

5.2. Indien betaling van een vordering/invordering rechtstreeks door de debiteur/schuldenaar aan opdrachtgever mocht zijn gedaan zal

opdrachtgever dit onverwijld aan CBF melden.

5.3. Het door opdrachtgever genoegen nemen anders dan met betaling van de vordering plus kosten zoals door CBF ter incasso is uitgebracht, zal geen invloed hebben op de vergoe­ding aan CBF waarvoor opdrachtgever CBF zal waarborgen.

5.3. Indien door de debiteur van op­drachtgever verweer wordt gegeven, of de (in)vordering wordt betwist, en/of inning via gerechtelijke weg zal dienen te worden verkregen, zijn de daaraan verbonden kosten voor opdrachtgever, welke kosten normaliter bij veroor­deling van de debiteur voor zover mogelijk op deze worden verhaald.

5.4. Deugdelijke bewijslast voor een incasso of rechtsprocedure, door CBF met vertrouwen in uitvoering genomen, berust bij opdrachtgever.

Artikel 6: Voorbehoud

6.1. Door CBF wordt het recht voorbehouden op­drachten niet te aanvaarden, of een op­dracht te beëindigen indien de aard van de opdracht of gedragingen van opdrachtgever daartoe aanleiding geven.

6.2. CBF behoudt zich het recht voor aan de opdrachtgever bij nalatigheid extra kosten door te berekenen.­

Artikel 7: Opdrachtbouw

7.1 Opdrachtgever zal van CBF nimmer meer verlangen dan waartoe opdrachtgever aan CBF ter incasso (vordering) op­dracht heeft verstrekt.

7.2 Indien een aan CBF reeds uit handen gegeven opdracht door opdrachtgever tussentijds wordt teruggetrokken/geannuleerd zal opdrachtgever zijn gehouden aan de verplichtingen als zou de opdracht volledig zijn volbracht.

Artikel 8:

Procedurefouten behoren niet tot de verantwoording van CBF of aangestelde vertegenwoordiging. Ten aanzien van juridische procedures

vrijwaart opdrachtgever CBF.

Artikel 9:

Voor het volbrengen van de opdracht is CBF vrij in de keuze waaronder toepassing van substitutie om die instanties in te schakelen welke door CBF worden nodig geacht .

Artikel 10:

Voor zaken anders dan incassozaken is door opdrachtgever aan CBF een vergoeding verschuldigd zoals gesteld onder art. 3.1. of zoals

schriftelijk is overeengekomen.­  Andere zaken zijn o.a. debiteurenbewaking / regelingen, onderzoek, zaakbijstand, begeleiding en adviezen.

Artikel 11:

11.1. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum met uitzondering van het onder artikel 3: 3.2. gestelde waarvoor zal gelden direct na inning/ontvangst.

11.2. Betalingen worden pas dan als zodanig aangemerkt zodra deze CBF heeft bereikt, hetzij contant of via bijschrijving op bankrekening.

11.3. Bij betalingen later dan 14 dagen na ontvangst van de factuur is CBF gerechtigd de te betalen factuurprijs te verho­gen met 1,5 procent voor iedere maand of gedeelte van een maand.

11.4.  Voor iedere betalingsherinnering wordt negentien euro in rekening gebracht voor administratie kosten.

11.5. Opdrachtgever is in gebreke door het enkele verloop van de onder 11.1. genoemde termijn.

11.6. Bij gebreke van betaling komen de buitengerechtelijke en evt. gerechtelijke kosten ten laste van opdrachtgever waarbij de

buitengerechtelijke kosten worden gesteld op vijftien procent van de vordering, hetzij volgens rapport voorwerk II.

Artikel 12: Toepasselijk recht en forumkeuze

12.1  Een geschil tussen partijen is onderworpen aan het Nederlands recht en zal voor beslechting uitsluitend worden voorgelegd aan de

Nederlandse rechter te Alkmaar.

 

 

Home.

Wanneer uit handen.

Incasso-Opdracht.

Opdracht formulier.

Herinnering Voorbeeld.

Sommatie Voorbeeld.

Diverse.

Algem. Voorwaarden.