Consultancy  voor  Bedrijf  en  Financiën
©: cbf

cbfincasso
Kolk 2
Postbus 162
1860 AD Bergen NH
Tel.  072-5814105
Fax: 072-5814113
CBF
E-mail:
Info@cbfincasso.nl

 

  Incasso uitvoering door CBF

 

 Op basis van NO CURE ... NO PAY ! Met dien verstande dat de

  kosten volgens het wettelijk incassotarief,geldend vanaf 1 juli

 2012, op de in verzuim  zijnde debiteur(en) wordt verhaald.

  Dus geen kosten voor u als opdrachtgever/crediteur.

 (Gerechtelijke procedure indien noodzakelijk, verzorgt CBF

 geheel aansluitend.)

 

  Indien u uw vordering(en) aan CBF ter incasso uit handen geeft

  is het volgende benodigd:

 

  

  1. Kopie van factuur/facturen

 2. Kopie van herinnering(en) of aanmaning(en) en indien

 aanwezig computer uitdraai totaal-overzicht vervallen facturen.

 3. Relevante correspondentie met uw debiteur en indien van

 toepassing de opdrachtbon/overeenkomst met de tegenpartij.

 4. Uw opdracht met als tekst b.v. : Gaarne bijgevoegde

 vordering(en) incasseren.

 

 Deze zend u aan ons bovenvermeld adres.

 Dit kunt u natuurlijk ook per telefax aan ons zenden.

  Ook kunt u het opdracht formulier gebruiken en de documentatie

  hierboven vermeld onder 1. 2. en 3. Nazenden.

 Zodra dit invul-formulier is ontvangen ondernemen wij actie.

 Indien er nog vragen mochten zijn nemen wij contact

 met u op.

 

 Zodra uw opdracht in behandeling/uitvoering is genomen

 berichten wij u daarover per E-mail of per gewone post.

Home.

Wanneer uit handen.

Incasso-Opdracht.

Opdracht formulier.

Herinnering Voorbeeld.

Sommatie Voorbeeld.

Diverse.

Algem. Voorwaarden.