Consultancy  voor  Bedrijf  en  Financiën
©: cbf

cbfincasso
Kolk 2
Postbus 162
1860 AD Bergen NH
Tel.  072-5814105
Fax: 072-5814113
CBF
E-mail:
Info@cbfincasso.nl

 

 

VOORBEELD  Betaal-Sommatie

 

AANTEKENEN

Aan: … …………………………

Straat: …………………………….

Postcode en plaats: …………………………..

 

                                                                              Uw plaats en datum, . . . . . . . . . .

 

Geachte . . . . . . . . . .,

Uit onze administratie blijkt dat u, ondanks herhaalde aanmaning/herinnering onzerzijds, met betaling van ondergenoemde facturen tot het totaal-bedrag van

€ . . . . . . . . . . in verzuim bent gebleven.

Specificatie:

Factuur nr. .. . . . . . . . . . dd. . . . . . . . . . . € . . . . . . . . . .

Factuur nr. .. . . . . . . . . . dd. . . . . . . . . . . € . . . . . . . . . .

Wij verzoeken en voor zoveel nodig manen u dringend, om binnen 7 dagen na heden het ons toekomende bedrag ad . . . . . . . . . . te hebben doen bijschrijven op ons rekeningnummer .................... (of, op dit briefpapier vermeld rekeningnummer).

 

Geeft U aan deze sommatie geen gevolg, dan verkeert U aan het einde van de sommatietermijn van rechtswege in verzuim. Indien dit zover mocht komen achten wij ons vrij over te gaan tot het nemen van rechtsmaatregelen, in welk geval alle gerechtelijke,  en buitengerechtelijke kosten zoals met onze gemachtigde overeengekomen, voor uw rekening komen.

 

De buitengerechtelijke incassokosten zijn conform art. 6:96 lid 2 sub c BW .

Vanaf de eerste verzuimdatum bent u de wettelijke (handels)rente conform art. 6:119 BW, of de overeengekomen vertragingsrente verschuldigd.

 

Om formele reden wordt u een kopie van deze brief per gewone post toegezonden.

 

Onder voorbehoud van alle rechten en weren,

 

hoogachtend,

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Home.

Wanneer uit handen.

Incasso-Opdracht.

Opdracht formulier.

Herinnering Voorbeeld.

Sommatie Voorbeeld.

Diverse.

Algem. Voorwaarden.